actueel

Het plan Panderplein Groen! nader toegelicht


Het idee van een groen plein, waarvoor de eerste aanzet is gegeven door Harry Berg, is door een werkgroep onder aanvoering van Annechien Meier verder uitgewerkt. Annechien heeft door de kunstprojecten als de mobiele volkstuin veel ervaring met inrichting van (binnen-)pleinen. In de algemene ledenvergadering van 31 oktober lichtte Annechien de plannen voor Panderplein Groen! toe.

 

klik voor grotere versie

Opmerkelijk is hoeveel enthousiaste reacties het plan heeft losgemaakt, zo sterk dat enkele bewoners van het eerste uur, zoals Rob Boogert, na jaren weer naar een vergadering zijn gekomen om erover te kunnen meepraten.

De foto-montage die een beeld moet geven van de nieuwe binnentuin. Overigens is het plein in de nieuwe plannen minder een moestuin dan deze simulatie suggereert.

 

 

Het plan Panderplein Groen gaat uit van een duurzame groene interactieve stadstuin, zo vertelt Annechien. De sociale controle door bewoners wordt daarbij versterkt door de gezamenlijke binnentuin. Bewoners kunnen door aktief bezig te zijn en aanwezig te zijn op het plein de overlast verminderen.

Het plan is (anders dan de indruk die wellicht door de foto-impressie is gewekt) niet om er alleen groente te kweken. Er zullen ook (eetbare) planten, bloemen en kruiden komen. De indeling van het groen is in borders van 3 x 3 meter tot kleinere van 0,75 x 0,75 m. De bewoners zorgen daarbij voor het onderhoud. Dat is best veel werk, maar er is al een groep vrijwilligers gevormd. Er zal een maandelijkse werkdag komen om de tuin bij te houden, met soep en broodjes.

Door de nieuwe indeling zullen de ingangen van Pander met de auto nog wel bereikbaar zijn, vooral voor laden en lossen: parkeren is niet meer mogelijk. Ook voetballen is er niet meer bij. Fietsen zal nog wel kunnen.

Voor de borders worden tegels van het plein gebruikt. De bankjes gaan weg om hangen te vermijden.

Voor bewoner komen er terrassen waarop je klapstoeltjes kunt neerzetten. Die zijn beschikbaar op centrale afgesloten plekken op het plein, bewoners krijgen daarvoor sleutels. Verder zal het regenwater worden gebruikt voor besproeiing van de planten. Het water wordt waarschijnlijk in ondergrondse tanks opgeslagen.

De gemeente en Vestia zijn daags voor de vergadering komen kijken. Het budget voor dergelijke projecten voor dit jaar is al op. De werkgroep moet nog een begroting maken met de opdrachten voor offertes. Het totaalbudget is 83.000 euro, grotendeels te betalen door andere partijen. Pander zal zelf vijfduizend euro begroten voor onvoorziene kosten.

Het plan is tijdens de ALV van 31 oktober in stemming gebracht. Er zijn 17 stemmen uitgebracht vóór het plan, 1 tegen en 5 onthoudingen, waarmee het door de vergadering is aangenomen. Wel zal dus nog bij alle bewoners steun moeten worden vergaard (vanwege de 70 prcent voor Vestia). Voor het reserveren van 5000 euro voor onvoorziene kosten van het plan is unanieme steun.

 

Panderplein Groen! - vragen en meningen

In de ledenvergadering van 31 oktober waarin het Panderplein Groen!-plan werd behandeld, kwamen ook vragen aan de orde die bewoners al van te voren hadden ingediend (met name die van Trudy en Melati) of die ze tijdens de vergadering zelf stelden (de anderen).  Hier een overzicht van de gestelde vragen en de opmerkingen .

(Trudy:) Komen kosten van ontwerp aan Annechien ten goede?

Ja, Annechien brengt dit in rekening. Maar als de hele grap niet doorgaat, ziet Annechien ook de tijd die ze in het ontwerp steekt niet in geld uitbetaald.

Waarom moet Pander een bijdrage van 5000 euro leveren?

Dit zijn de onvoorziene kosten, die kunnen niet aan subsidie-gevers worden doorberekend.

Is er zekerheid dat het plan doorgaat?

Nee, dit is afhankelijk van subsidieverstrekkers, als die niet over de brug komen kan het plan niet doorgaan. De gemeente en Vestia moeten eerst toestemming geven, daarna moet er uitsluitsel komen van sponsors als het Fonds 1818 en het Oranjefonds. Ook de verbouwing van de lift speelt een rol in de planning, de nieuwe lift moet zijn aangelegd voor je kan beginnen.

Mariëlle stelt dat in deze vergadering over het plan als geheel wordt gestemd. Het wordt al of niet aangenomen zoals het door de werkgroep is geformuleerd. Annemarie vertelt dat Vestia bovendien de garantie wil dat minstens 70 procent van alle bewoner achter een dergelijk plan staat. Als de ALV het aanneemt, moet de werkgroep dus alsnog langs de deuren met handtekeningenlijsten.

 

(Melati:) Is onderzocht of de herinrichting effectief is tegen overlast door jongeren?

Dat is niet onderzocht, dit is een aanname.

 

Zijn er nog andere ideeën? Die zijn niet onderzocht en uitgewerkt.

Is er nog ruimte voor een Pander-festival? Nee, zeker niet in de vorm zoals we dat kenden (met bands op een podium), mogelijk wel in een kleinschaliger opzet.

Het begrote bedrag is wel hoog... Dit zijn de reële kosten, zonder winst.

Is er straks nog ruimte voor grotere jongens om te spelen? Nee, er kan in elk geval niet gevoetbald worden. Tineke merkt op dat er voorbij de Waterspin bij de school een voetbalplein voor jongens uit de buurt was geopend dat nu ook niet meer toegankelijk is.

Na de vooraf ingediende vragen volgde nog een rondje met vragen en opmerkingen in de vergadering.

 

Yvo: Is er een plan B.? Annechien: Nee, de voorwaarde is dat gemeente en Vestia meewerken.

Helen: De wingerd is geen goed idee. A.: Vestia is er ook niet voor, bij stucwerk mag het niet.

Overigens zijn de nieuwe inzichten dat het niet schadelijk is.

Riet Bel.: Hoe garanderen jullie voldoende vrijwilligers voor onderhoud? A.: Er is nu een groep gevormd, dat is voor de eerste tijd een garantie. Mariëlle: De supervisie van het plein en het onderhoud wordt verdeeld.

Marlene: Zullen er geen planten worden gestolen? A.: De proef-ervaringen met plantenbakken op het Spijkermakerplein zijn goed. Harry heeft verder het idee van een Pander-zaadbank, dwz een verzameling zaden en stekken, zodat het groen ook kan worden bijgehouden.

Teun: Is de grond gezond? A.: Als er vervuiling is, zit die heel diep. De gemeente geeft hiervoor een verklaring af, die moet nog in een brief worden gegeven.

Parkeren mag niet, maar kàn het ook niet? Alleen bij de ingangen tijdelijk.

Is het een idee het metselwerk voor de borderbakken zelf te doen? Dat is niet doenlijk, te veel werk.

André: Zijn er vervolgkosten voor het bijhouden van de planten? A.: Zeer beperkt, veel zal door eigen kweek kunnen. Dit is financieel nog niet uitgewerkt.

Sandra: Is er plantenbeleid, kun je zelf iets doen? A.: Er is wel een plan, maar daarbinnen kun je zelf wat doen. Er is geen plantenpolitie.

Hugo: Jammer dat er geen gras is. Is er straks nog wel ruimte voor een (kleinschaliger) festival?

A.: Langs het pad is wel ruimte voor tafels, en ook voor een bandje. De paden moeten mogelijk wat breder worden dan in het oorspronkelijke plan. Yvo: Er moet ook een hoogwerker terecht kunnen.

Behalve vragen zijn er inmiddels veel positieve reacties gekomen op het plan. Rob komt hiervoor speciaal naar de ALV en wil ook wel meehelpen. Ook Marc is enthousiast en wil meehelpen.

Irene, Hans, Ingrid, Sandra, Loes, Joost en Ton vinden het een goed plan. Annemarie noemt het pretentieus (!), het biedt kansen zelf iets aan je omgeving te doen.

Jille vindt het goed dat er een plan is, maar verder is hij er tegen. Het hinkt op teveel gedachten. Ook denkt hij dat het niet werkt om overlast te voorkomen, en dat het eerder een bron van extra vandalisme zal zijn. Het is een beetje teveel een kunstproject. Het ergste is nog dat de bankjes worden weggehaald.

Ook Tineke is niet enthousiast over het groenplan. Ze vindt het helemaal niet mooi en de open ruimte gaat verloren. Bovendien is het tuinonderhoud meer werk dan het bijhouden en vegen van het plein zoals het nu is. Bewoners moeten hun eigen omgeving bijhouden en groen maken.

Melati vreest dat er altijd zwarte tuintjes zullen zijn. Annechien zegt dat de meeste planten het jaar door groen zijn.

Waterspin viert jubileum met debat

Tien jaar Waterspin – krachtig groen buurtje in de urban jungle? waterspin

Het nog steeds unieke ecologisch woon-werkcomplex de Waterspin in Den Haag bestaat dit jaar tien jaar. Op vrijdag 14 november willen wij dit vieren met al onze buren, (oud-)bewoners, partners in groen en duurzaamheid, en andere belangstellenden.
Naast een feestelijk programma is ook ruimte voor debat: “Draagt tien jaar zelfbeheer bij aan een duurzaam woonklimaat?”

Voorlopig programma:
15.00  inloop met koffie en thee
15.30  rondleiding in de Waterspin
16.00  welkomstwoord & gesproken column
16.15  debat
17.30  feestelijk napraten met een biologisch hapje en drankje
Dit wilt u toch niet missen?

Houdt ook onze website in de gaten  http://dewaterspin.eco-ict.nl/ voor actuele informatie, via onze website kunt u zich ook aanmelden voor
het debat.

Noteer de datum alvast in de palmtop of een andere agenda. Wij rekenen
graag op uw komst. 

Panderplein groen!

De werkgroep Panderplein Groen is al ver gevorderd met plannen om het Binnendoor groener, gezelliger èn veiliger te maken. Op de site vertelt de werkgroep hoe het er straks uit kan gaan zien, wat er daarvoor moet gebeuren en hoe je er als bewoner zelf aan mee kunt helpen. 

 

Dit zijn we van plan:

Het Groen

klik voor grotere versie

Zoals je kunt zien op de montage-foto, is het plan om op het plein verschillende groenvlakken aan te brengen, beplant met groente, groenblijvers en enkele bloemen. De vlakken worden omrand door lage stenen muurtjes. Te laag om comfortabel op te zitten (dus niet interessant voor hangjongeren!) , maar wel hoog genoeg om bescherming te bieden tegen onvoorzichtige automobilisten.

de verlichting

De huidige verlichting op het plein is onvoldoende en lelijk. De werkgroep heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor meer licht en bij voorkeur in dezelfde stijl als de lantaarns op de Brouwersgracht en Buitenom.

gebruik van bestaande bronnen

Om het panderplein groen plan echt zo groen en goedkoop mogelijk te houden, willen we gebruik maken van bestaande bronnen. Zo bekijken we of we voor de bewatering van de planten gebruik kunnen maken van een regenwatersysteem. Hierin worden we geadviseerd door dezelfde firma die het watersysteem voor de Waterspin heeft ontworpen.

Verder zullen we voor de omheining van de groenvlakken gebruik maken van de bestaande steentjes op het plein.

lekker zitten?

Om het plein èn leuker te maken èn overlast tegen te gaan, is na veel overwegingen besloten dat de huidige bankjes niet passen binnen het plan. Om de bewoners toch de gelegenheid te geven om lekker te kunnen zitten, zal een systeem worden uitgedacht waarbij gebruik kan worden gemaakt van stoeltjes. Na een jaar zal het groenplan worden geëvalueerd en kan bekeken worden of er een andere vorm van zitgelegenheid geïnstalleerd kan worden.

laden en lossen

Bij het ontwerp van de groenvlakken is rekening gehouden met de mogelijkheid om te laden en lossen op het plein. Tussen het groen door loopt een spoor waar je met je auto kunt rijden. En kunt laden en lossen. Je auto lang parkeren zal niet meer gaan. Dan blokkeer je namelijk de route voor andere lossers.

hier staan we nu

het groene vingers A-team

Het groenplan heeft een vergunning van de gemeente nodig en een subsidie van verschillende instellingen (waaronder het “miljoen voor groen plan” van de gemeente. De aanvraag voor de vergunning ligt nu ter behandeling van de gemeente. De subsidieaanvragen zijn geschreven en klaar om ingediend te worden. Ook de aanvraag voor de verlichting ligt ter beoordeling bij de gemeente.

Als bewoner en lid van de Vereniging Wonen Werken Pander kun je je ook nog uitspreken voor de plannen, en wel tijdens de komende algemene ledenvergadering van eind oktober. Als de behandeling van de aanvragen soepel verloopt, zullen de werkzaamheden starten in november dit jaar en hebben we de volgend jaar zomer al een prachtig groen plein.

helpen?

Ook jij kunt meehelpen het Panderplein groen, gezellig(er) en veilig te maken. Ook als je geen groene vingers hebt. We kunnen alle hulp gebruiken bij het grove werk: bijvoorbeeld steentjes uit te grond halen en sjouwen. En als je wél groene vingers hebt, kun je natuurlijk eenmalig of vast helpen het groen te onderhouden.

Interesse? Je kunt nu al je stukje tuin adopteren of je opgeven voor eenmalige hulp bij Mariëlle de Weerd.

Esther Adam

Parkeerdruk, Halleluja

"Onze gracht" wordt mooi, heel mooi!!  Mag ook wel, want bewoners van het Buitenom, en Binnendoor hebben bijna een jaar in een zandbak geleefd. Maar: wie mooi wil zijn moet stilzitten, of was dat nou met scheren? Nou ja, in ieder geval het wordt mooi. Mooie lantaarns komen nog, bomen evenzeer en dan gaan we genieten van een fraaie gracht, als het nog iets wordt qua weer...

Maar:  Er verdwijnen wel wat parkeerplaatsten, op zich niet dramatisch, maar omdat met name de Koningszaal vaak wordt gebruikt door andere (kerk)genoodschappen die nogal met de auto komen, ontstaat er een flinke parkeerdruk. Op koopavonden zijn wij nu het dichtsbij het centrum gelegen gratis parkeerplaatsje.

Onlangs bleek tijdens de "pleingroep" dat één van de grootste ergernissen het parkeren op het Panderplein (nee, niet de website) is. Door die parkeerdruk zou dt kunnen toenemen. Voorstel: waarom maken we niet een handtekeninglijst om de gemeente te verzoeken betaald parkeren ook in de avond in te voeren?? Bewoners hebben ofwel een vergunning en een gastenvergunning kan aangevraagd worden. Is er iemand die dat met mij eens is?? zo ja, dan graag een reactie.

Rob Niekerk 

 

 

 

Lentefeest

Hierbij willen wij iedereen bedanken die aanwezig was op het fantastisch leuke Lentefeest , dat zaterdag gevierd werd in het Tussendoor, onder het genot van paaseitjes, drank en lentebloemen. DJ Jen Min Lau ( AO Zora ) liet de voetjes en heupen bewegen op swingende disco en funky beats, en de lentekriebels begonnen stiekem toch de kop op te steken.

Het lente-ritueel dat 's middags niet doorging vanwege het ongelofelijke lenteweer , vind nu plaats op zondag 6 april van 13.00-16.00 uur op het Panderplein. Het is voor volwassenen en kinderen , dus voor iedereen en alle leeftijden.

Zorg voor mooi weer en kom allemaal meedoen. 

groetjes Yvet en Felah 

De Steiger

Deze week is het zo ver: de steiger aan het Buitenom voor de poort van Pander wordt afgebroken. Jarenlang goed voor verhitte discussies om haar lelijkheid en/of de hangplek-functie voor alles wat maar hangen wil op het Buitenom.

Maanden geleden werd Stichting Haags Industrieel Erfgoed gewaarschuwd dat de gietijzeren staanders, afkomstig uit een gesloopt deel van Pander en nog gegoten door de befaamde ijzergietrij van Enthoven, een nieuwe bestemming zochten. Helaas, nooit kwam het uit die hoek tot een leuk aanbod voor een nieuwe plek. Vandaag stelde de verantwoordelijke ambtenaar voor de zuilen maar weer in de Pandertuin te leggen, waar ze al eerder 3 jaar onder het zand lagen. Goed idee? 

Panderfestival draait al als een tierelier

Hoewel het twee weken later wordt gehouden dan in vorige jaren, nadert het Pander-festival van zaterdag 8 september alweer met rasse schreden. Dat betekent voor de organisatie alle zeilen bij en verloven in. Maar bewoners en bezoekers zijn natuurlijk vooral benieuwd wat er komt.

Het kinderprogramma ligt al langer vast. Het plein wordt één groot piratenschip, vol jeugdige zeerovers en andere bandieten. Een klimmuur is besteld, waarbij in het pakket - naast twee kundige begeleiders van het verticale avontuur - ook is voorzien in een springkussen. Pret verzekerd dus. Nog vóór de middag (die van 2 tot 5 duurt) ten einde is zal de eerste versterkte muziek al van het podium klinken, die van de Pander-jongerenband Out of Control. Hou die maar eens tegen!

Aan de inwendige mensch wordt ook gedacht, niet zozeer door de organisatie alswel door de bewoners zelf. Onder het bekende motto 'You kill it, we grill it' zal vlees- en vuurmeester Joost het grillproces boven de barbecue bewaken en waarnodig een behoedzame draai geven. Dus: zelf voor de aanvoer zorgen, dan komt alles goed. Ook de vleesvrezende macrobioot zal de zelf medegebrachte gading boven de kolen tot gaarheid gestoofd zien worden, verzekerd als hij en zij is van een eigen kadavervrij rooster. En Kees zorgt voor een heerlijke soep erbij.

Maar niet het lijf maar vooral onze kunstminnende geest moet gevoed worden. En het belooft in culturalibi een Hoorn des Overvloeds en des Vertiers te worden. Het programma is immers gevarieerder dan ooit, en die woorden zijn niet zo hol als zij klinken. We hebben muziek, toneel, dichtkunst, percussie, dans en niet te vergeten muziek op en naast de beide podia.

De belangrijkste nu reeds ingeplande onderdelen van het programma:

17.30 u Simply Green traditionele Ierse folk-muziek,

19.45 u Dinner for One toneel (de oudejaarsavondsklassieker van de Duitse tv)

20.00 u Harry Zevenbergen de Haagse Stadsdichter draagt voor uit eigen werk

20.10 u Peptones diverse en dansbare garagerock met 'n tik van Led Zep

21.10 u Orquestra Típica Del Mosa tango, muziek en dans

22.00 u Elektrovolt verrassende synthesizer-geluiden

22.45 u ADHD Spietmobiel swingende ska met een vleugje Boegies en Jammah Tammah

24.00 u Einde festival (misschien nog wel het leukste gedeelte)

Om maar te zeggen: komt allen zeer en zegt het voort.

 

Ook de festival-site is weer in de lucht: www.panderfestival.nl

 

Wandelpad langs het water van het Buitenom

Het Buitenom krijgt een wandelpad langs het water. De rijbaan wordt smaller en er komen snelheidsremmende drempels. Het trottoir langs de huizen wordt verbreed. Langs de gracht komen extra bomen. Dit gaat ten koste van 15 parkeerplaatsen. De gevels krijgen klassieke gevelverlichting en aan de kant van het water zorgen klassieke Haagse masten voor de verlichting. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Dat zijn de plannen van de gemeente Den Haag in het kader van De Kern Gezond.

 

De werkzaamheden beginnen naar verwachting eind dit jaar. Na het Buitenom worden ook enkele straten aan de andere kant van de Prinsegracht aangepakt, zoals de Lange en Korte Lombardstraat en de Lage Nieuwstraat. Halverwege volgend jaar is het werk klaar.

 

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting van het Oude Centrum staat op www.denhaag.nl/dekerngezond.

Live muziek op de laatste zaterdag...

Panderbar Het Tussendoor prresenteeeert:
Stef van Es met Boogie Horse Electric

Gitaris Stef van Es treedt zaterdagavond 30 juni op met de harde kern van het onafhankelijke project Boogie Horse Electric. Uit de negen-mansformatie zullen drummer Thorsten Grau en contrabassist Gulli Gudmanson de beperkte ruimte in het hoekje van de Panderbar benutten. Met wat geluk is er ook nog plaats voor hun Special (Mystery) Guest, die op een onbewaakt moment uit een gitaarkoffer zal springen.

Dit ongewone muzikale trio staat garant voor een mengeling van muziekstijlen. Denk aan het geluid van het jaar anno-tweeduizend-nu gecombineerd met het muzikale impressionisme van de jaren dertig. De onafhankelijke projectmatige non-profitbenadering van Boogie Horse Electric staat daarbij garant voor artistiek risicovol gedrag, zo belooft de prospectus. Als dat maar goed gaat...

Zaterdagavond 30 juni vanaf ca 22.30 uur, Panderbar Het Tussendoor, Binnendoor 32, Den Haag

Inhoud syndiceren