Nieuwe bestuursleden gezocht per November 2013

In November zitten Aminta (voorzitter) en Peter (publiciteit) al weer 4 jaar in het bestuur. Tijd voor vernieuwing. Voor de toekenning van de bestuursfuncties wordt de statutaire procedure gevolgd.

Aanmelden - ook vrijblijvend voor een informatief gesprek - kan door een mail te sturen naar publiciteit@panderplein.nl

 

Artikel 9 van de statuten:

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf personen, die door de Pandervergadering worden gekozen en benoemd.
2. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Pandervergadering.
3. Niet-leden kunnen tot bestuurslid benoemd worden.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen besluit van de Pandervergadering.
6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Pandervergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Pandervergadering vrij in de keus.
7. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
8. Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld op welke termijn de bestuurskandidaten bekend dienen te worden gemaakt en uit hoeveel personen het bestuur zal bestaan.
9. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging in de ruimste zin des woords en is belast met alle voorkomende bestuurswerkzaamheden waartoe in ieder geval behoren:
a. het doen leiden van de Pandervergadering;
b. het financiele beheer;
c. het doen uitvoeren van besluiten en adviezen van andere organen;
d. de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.